OGŁOSZENIE konkursu na stanowisko referenta - stażysty o specjalności informatyk w Prokuraturach Rejonowych w Nowym Targu i Zakopanem

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu, ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze stażysta o specjalności informatyk w Prokuraturach Rejonowych
w Nowym Targu i Zakopanem, na które dysponuje jednym wolnym etatem.

Nowy Sącz, dnia 2008 – 08 – 14
I K 110/63/08


Konkurs na stanowisko informatyka

OGŁOSZENIE
Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu


Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu, ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze stażysta o specjalności informatyk w Prokuraturach Rejonowych
w Nowym Targu i Zakopanem, na które dysponuje jednym wolnym etatem.
Na stanowisku pracy co, do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy:
- wdrażanie systemów informatycznych,
- konserwacja i modyfikacja eksploatowanych systemów informatycznych,
- konserwacja sprzętu informatycznego,
- wdrażanie obowiązujących zasad dot. bezpieczeństwa systemów informatycznych
oraz ochrony zasobów informatycznych,
- prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu komputerowego.

Niezbędne wymagania
1) wykształcenie wyższe informatyczne, co najmniej pierwszego stopnia,
2) dobra znajomość sprzętu informatycznego,
3) dobra znajomość MS Windows Server 2003,
4) dobra znajomość MS SQL Serwer 2000,
5) dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows,
6) dobra znajomość technologii sieciowych,
7) doskonała znajomość programów pakietu Microsoft Office,
8) znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji,
9) zdolności analityczne,
5) kreatywność,
6) komunikatywność,
7) odporność na stres,
8) znajomość techniki pracy biurowej,
9) umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe
1) znajomość obsługi sprzętu do wideokonferencji,
2) znajomość programu Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA”.

Wymagane dokumenty
- wniosek o dopuszczenie do konkursu,
- urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku informatycznym,
-oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej PO w dziale aktualności, adres: www.prokuratura-nowysacz.pl

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2008r. bezpośrednio w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a na biurze podawczym pok. 223 lub przesłać na adres Prokuratury drogą pocztową
z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etatów:

- etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych przystąpienia do konkursu,
- etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

Lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu wraz z terminem ich przeprowadzenia zostanie przez Komisję ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu
adres: www.prokuratura-nowysacz.pl .

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu po przeprowadzeniu III etapu.

Prokurator Okręgowy
Janusz IWIŃSKI

/mp

Utworzono: 2008-08-14 godz: 00:00:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń