Konkurs na staż urzędniczy (docelowo księgowy) w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 11 września 2012 roku
IK 110/209/12

O g ł o s z e n i e

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. Nr 21, poz. 129) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy (docelowo księgowy):
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - Wydział Budżetowo-Administracyjny, na które dysponuje jednym wolnym etatem.

Na stanowisku pracy, co do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy:
1. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej jednostki,
2. Sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków (Rb-27, Rb-28) oraz sprawozdań o stanie należności i zobowiązań (Rb-N, Rb-Z),
3. Miesięczne uzgadnianie kosztów z wydatkami,
4. Przestrzeganie obiegu dokumentów księgowych,
5. Właściwe klasyfikowanie wydatków i kosztów wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
6. Dekretacja i księgowanie dowodów księgowych,
7. Prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych dot. wydatków, kosztów i kont rozrachunkowych,
8. Sporządzanie list płac i deklaracji ZUS,
9. Prowadzenie bieżącego monitoringu wykonania budżetów realizowanych zadań,
10. Rozliczanie biegłych,
11. Obsługa programów finansowo księgowych (np. KSIĘGA, płace, biegli, FK-7, księga środków trwałych, sumy depozytowe).

Konkurs zostanie przeprowadzony przez czteroosobową Komisję, która zostanie powołana na podstawie Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu.

Wymagania niezbędne: reguluje art. 2 pkt 1-6 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 z późn. zm.).

Na staż urzędniczy może zostać przyjęta osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

  Wymagania dodatkowe
  1. znajomość ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów regulujących ustrój prokuratury.
  2. znajomość podstawowych kont analitycznych i syntetycznych w jednostkach sektora finansów publicznych, praktyczna umiejętność wykonywania operacji finansowo - księgowych,
  3. dobra organizacja pracy
  4. rzetelność połączona z umiejętnością planowania, podejmowania decyzji i organizowania pracy własnej,
  5. skrupulatność i terminowość w wykonywaniu zadań,
  6. umiejętność pracy pod presją czasu,
  7. znajomość pakietu MS Office (Word, Exel) i innych, FK-7, płace,
  8. dokładność i odpowiedzialność,
  9. dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole,
  10. doświadczenie pracy w księgowości.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys lub CV,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • oświadczenia kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • ewentualne kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

  Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 września 2012 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu mieszczącej się pod adresem: ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz - Biuro Podawcze lub nadsyłać drogą pocztową na adres Prokuratury, ze wskazaniem oznaczenia konkursu (decyduje data złożenia w siedzibie Prokuratury lub data stempla pocztowego w przypadku nadania dokumentów pocztą).

  Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 25 września 2012 r. do dnia 24 października 2012 roku, przy czym będzie składał się z trzech etapów:
  - etap I - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  - etap II - praktyczny sprawdzian umiejętności,
  - etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani do drugiego i trzeciego etapu konkursu będą powiadamiani poprzez umieszczenie ich listy oraz wskazanie terminu i miejsca kolejnego etapu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl, co najmniej 7 dni przed terminem kolejnego etapu.

  Spośród kandydatów zostanie przyjęta na staż urzędniczy osoba, która uzyska najlepszy wynik w toku konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl po przeprowadzeniu III etapu.


  Prokurator Okręgowy Janusz Iwiński

  JP/dp

  (pełny tekst ogłoszenia ...)

  Wniosek o dopuszczenie do konkursu

  Kwestionariusz osobowy do pobrania ...)

  Utworzono: 2012-09-11 godz: 11:29:11

  Archiwum wszystkich ogłoszeń