Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze – stażysty o specjalności analityk kryminalny w Dziale d/s Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu, ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – stażysty o specjalności analityk kryminalny w Dziale d/s Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, na które dysponuje dwoma wolnymi etatami.

Na stanowisku pracy co, do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy:
- informatyka sprzętowa i merytoryczna obsługa zewnętrznych baz danych
CBD–SIP, PESEL, REGON, KRS, KCIK oraz poczty elektronicznej
Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu,
- techniczna i informatyczna obsługa czynności związanych z zastosowaniem
w postępowaniach karnych technik informatycznych,
- wykonywanie analiz kryminalnych w postępowaniach karnych.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne, a w tym za przestępstwo
skarbowe,
- przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być
prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
- zdolności analityczne,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się
sprzętem komputerowym,
- kreatywność, komunikatywność, odporność na stres,
- wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
- umiejętność pracy w zespole.
Dodatkowe preferencje:
- wykształcenie wyższe informatyczne, prawnicze lub ekonomiczne,
- znajomość najnowszych technik informatycznych, a w szczególności
wykorzystywanych w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
- doświadczenie w pracy śledczej, certyfikat bezpieczeństwa,
- doświadczenie zawodowe na stanowiskach informatyczno - analitycznych.


Wymagane dokumenty
- wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
- kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej PO w dziale
aktualności, adres: www.prokuratura-nowysacz.pl),
- własnoręcznie napisany życiorys,
- kserokopia dowodu osobistego,
- odpis lub poświadczone kserokopie dyplomu ukończenia studiów,
- kserokopie świadectw dyplomów zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających
doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych oraz
o niekaralności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 21 sierpnia 2008 r. bezpośrednio w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a na biurze podawczym pok. 223 lub przesłać na adres Prokuratury drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etatów:

- etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia
wymagań formalnych przystąpienia do konkursu,
- etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja
w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania
w praktyce jego wiedzy na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

Lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu wraz
z terminem ich przeprowadzenia zostanie przez Komisję ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu adres: www.prokuratura-nowysacz.pl .

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu po przeprowadzeniu III etapu.

(Pełny tekst ogloszenia...)

Utworzono: 2008-07-30 godz: 00:00:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń