Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

Nowy Sącz, dnia maja 2012 roku
IK 110/192/12

O g ł o s z e n i e

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 21, poz. 129) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy:
w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem, na które dysponuje jednym wolnym etatem,

Na stanowisku pracy, co do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy: przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism, obsługa aplikacji biurowych oraz Systemu Informatycznego Prokuratury Libra w zakresie repertoriów , rejestrów i kontrolek, porządkowanie materiału aktowego, archiwizowanie akt, przygotowywanie ekspedycji, obsługa kserokopiarki i faksu, protokołowanie przesłuchań.
Konkurs zostanie przeprowadzony przez czteroosobową Komisję, która zostanie powołana na podstawie Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu.

Wymagania niezbędne:
reguluje art. 2 pkt 1-6 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 z późn. zm.).


Na staż urzędniczy może zostać przyjęta osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.


  Wymagania dodatkowe
 • zdolności analityczne,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • wiedza ogólna i kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole.


  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys lub CV,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • oświadczenia kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • ewentualne kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.


  należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2012 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu mieszczącej się pod adresem: ul. Jagiellońska 56a, 33?300 Nowy Sącz ? Dziennik Podawczy lub nadsyłać drogą pocztową na adres Prokuratury, ze wskazaniem oznaczenia konkursu (decyduje data złożenia w siedzibie Prokuratury lub data stempla pocztowego w przypadku nadania dokumentów pocztą).

  Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 19 czerwca 2012 r. do dnia 16 lipca 2012 roku, przy czym będzie składał się z trzech etapów:
  - etap I - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  - etap II - praktyczny sprawdzian umiejętności,
  - etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani do drugiego i trzeciego etapu konkursu będą powiadamiani poprzez umieszczenie ich listy oraz wskazanie terminu i miejsca kolejnego etapu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl, co najmniej 7 dni przed terminem kolejnego etapu.

  Spośród kandydatów zostanie przyjęta na staż urzędniczy osoba, która uzyska najlepszy wynik w toku konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl po przeprowadzeniu III etapu.

                      Prokurator Okręgowy                      Janusz Iwiński

  Wniosek o dopuszczenie do konkursu
  (pełny tekst ogłoszenia ...)

  Kwestionariusz osobowy do pobrania ...)

  Utworzono: 2012-05-23 godz: 12:12:12

  Archiwum wszystkich ogłoszeń