Konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 21, poz. 129) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, na które dysponuje jednym wolnym etatem.

Na stanowisku pracy, co do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy: przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism, obsługa aplikacji biurowych oraz Systemu Informatycznego Prokuratury "Libra" w zakresie repertoriów, rejestrów i kontrolek, porządkowanie materiału aktowego, archiwizowanie akt, przygotowywanie ekspedycji, obsługa kserokopiarki i faksu, protokołowanie przesłuchań.
Konkurs zostanie przeprowadzony przez czteroosobową Komisję, która zostanie powołana na podstawie Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu.

Wymagania niezbędne: reguluje art. 2 pkt 1-6 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 z późn. zm.).

Na staż urzędniczy może zostać przyjęta osoba:
- która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- o nieposzlakowanej opinii,
- która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
- posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe
- zdolności analityczne,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
- kreatywność,
- komunikatywność,
- odporność na stres,
- wiedza ogólna i kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- wniosek o dopuszczenie do konkursu,
- kwestionariusz osobowy ,
- życiorys lub CV,
- kopia dyplomu ukończenia studiów,
- oświadczenia kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- ewentualne kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

należy składać w terminie do dnia 10 lutego 2012 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu mieszczącej się pod adresem: ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz - Dziennik Podawczy lub nadsyłać drogą pocztową na adres Prokuratury, ze wskazaniem oznaczenia konkursu (decyduje data złożenia w siedzibie Prokuratury lub data stempla pocztowego w przypadku nadania dokumentów pocztą).
Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 14 lutego do dnia 2 marca 2012 roku, przy czym będzie składał się z trzech etapów:
- etap I - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
- etap II - praktyczny sprawdzian umiejętności,
- etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego i trzeciego etapu konkursu będą powiadamiani poprzez umieszczenie ich listy oraz wskazanie terminu i miejsca kolejnego etapu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl, co najmniej 7 dni przed terminem kolejnego etapu.

Spośród kandydatów zostanie przyjęta na staż urzędniczy osoba, która uzyska najlepszy wynik w toku konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl po przeprowadzeniu III etapu.

Prokurator Okręgowy
Janusz Iwiński


(pełny tekst ogłoszenia ...)

Kwestionariusz osobowy do pobrania ...)

Utworzono: 2012-01-26 godz: 11:48:11

Archiwum wszystkich ogłoszeń