Konkurs na stanowisko urzędnicze -stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

Na stanowisku pracy, co do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy:
1) wykonywanie decyzji merytorycznych kończących postępowanie lub decyzji indywidualnych,
2) obsługa urządzeń biurowych,
3) przepisywanie na maszynie, bądź komputerze decyzji merytorycznych, korespondencji wychodzącej z prokuratury,
4) wpisywanie pism do rejestrów i repertoriów prowadzonych w systemie informacyjnym prokuratury oraz tradycyjnym,
5) archiwizacja akt,
6) inne czynności zlecone przez kierownika sekretariatu.

Niezbędne wymagania
1) wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia,
2) nieposzlakowana opinia,
3) kreatywność,
4) komunikatywność,
5) odporność na stres,
6) znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym,
7) umiejętność pracy w zespole,
8) preferowane doświadczenie zawodowe.

Wymagane dokumenty
- wniosek o dopuszczenie do konkursu,
- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronic internetowej PO w dziale aktualności: adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl)

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 10 września 2010 r. bezpośrednio w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a na biurze podawczym pok. 223 lub przesłać na adres Prokuratury drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:
- etap pierwszy
- selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych przystąpienia do konkursu,
- etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności,
- etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

Lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu wraz z terminem ich przeprowadzenia zostanie przez Komisję ogłoszona publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu adres:
www.nowy-sacz.po.gov.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu po przeprowadzeniu III etapu.

Zastępca Prokuratora Okręgowego
Piotr Kapustka


JP/dp

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2010-08-19 godz: 14:52:14

Archiwum wszystkich ogłoszeń