OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż środka trwałego.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz; ul. Jagiellońska 56a ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego: Nysa, nr rejestracyjny: NSC 522X, rok prod. 1988, przebieg: 150930 km, cena wywolawacza: 700,00 pln, wadium: 70,00 pln.

Pojazd można oglądać 17.06.2010 r. w godzinach: 9.00 - 14.00 przed siedzibą Prokuratury.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (18) 41 41 046.

Wadium
1. Wadium należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich, w robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 14:00 nie później niż w terminie do dnia 21.06.2010r. do godz. 9.00 w kasie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a
2. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Oferta
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
d) kserokopię dowodu wpłaty wadium.
2. Oferty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz, pokój 300, w terminie do 21.06.2010 r. do godziny 10:00
3. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2010r. o godzinie 11:00, w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu pok. 300
5. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.
6. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert
7. Koperta zawierająca ofertę i pozostałe dokumenty opisane w ust. 1, powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą i adresem oferenta z dopiskiem:

OFERTA „POJAZD”

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

PROKURATOR OKRĘGOWY
w NOWYM SĄCZU

mgr Janusz Iwiński
Prokurator Prokuratury Okręgowe

Pełna treść ogłoszenie >

Utworzono: 2010-06-10 godz: 14:25:14

Archiwum wszystkich ogłoszeń