Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - I etap

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.6.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko inspektora
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 3/4 etatu - niepełny wymiar
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz


Praca w komórce do spraw pracowniczych, do zakresu której należy:
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z naborem pracowników oraz rozwiązywaniem stosunku pracy
 • Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia w ZUS,
 • Obsługa systemu informatycznego " Kadry ", " Płatnik ",
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych pracowników, odbywaniem praktyk aplikantów,
 • Prowadzenie dokumentacji w sprawach dotyczących pracowników
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poleceniami i terminami,
 • Wykonywanie czynności kancelaryjno - biurowych i pomocniczych,
 • Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.
Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
Wymagania dodatkowe
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera,
 • znajomość programu płacowo - kadrowego,
 • dobra organizacja pracy,
 • rzetelność połączona z umiejętnością planowania, podejmowania decyzji i organizowania pracy własnej,
 • skrupulatność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność i odpowiedzialność,
 • dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw pracowniczych.
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o dopuszczenie do konkursu (wg załączonego wzoru),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata (wg załączonego wzoru) o tym, że:
  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  - nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  - nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg załączonego wzoru),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną wraz z klauzulą (wg załączonego wzoru),

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400. j.t.).

Dokumenty można składać osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56a, 33 - 300 Nowy Sącz (biuro podawcze) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 3 września 2019r. na adres:

Prokuratura Okręgowa
w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska
33 - 300 Nowy Sącz


W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:
 1. etap pierwszy - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności,
 3. etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotyczących wykorzystywania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniu 10 września 2019 roku

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia będą umieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Wyłoniony w drodze konkursu kandydat, odbywa staż urzędniczy, który trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. W okresie stażu wybrana osoba zatrudniona jest na czas określony.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu można będzie odebrać osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku konkursu na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Dokumenty kandydatów umieszczonych na ewentualnej liście rezerwowej są przechowywane do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż przez 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu. Po upływie tych terminów nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu za wyjątkiem oryginalnych dokumentów potwierdzających wykształcenie, zatrudnienie, które zostaną odesłane kandydatom.


Prokurator Okręgowy
Michał Trybus


JP/bm

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Wniosek o dopuszczenie do konkursu

Kwestionariusz osobowy do pobrania

Klauzula informacyjna do pobrania

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną do pobrania

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania

Oświadczenie do pobrania

Utworzono: 2019-08-12 godz: 14:50:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń