PRZETARG NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

I. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch samochodów służbowych:
Lp. Typ pojazdu Nr rejestracyjny Rok produkcji Przebieg (km) Cena wywoławcza (zl) Wadium (zl)
1 RENAULT THALIA KN 25772 2005 254 772 2.000,00 200,00
2 RENAULT THALIA KN 25769 2005 288 096 1.900,00 190,00


II. Pojazdy można oglądać w dniach od 24.04.2019 r. do 08.05.2019 r. w godzinach: 9.00 - 12.00 przed siedzibą Prokuratury.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (18) 4141046

III. Wadium
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
2. Wadium należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich, w robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 12.00, nie później, niż w terminie do dnia 10.05.2019 r. do godz. 10.00 w kasie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a.
3. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
  a) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

IV. Oferta
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:
  a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
  d) kserokopię dowodu wpłaty wadium.

2. Oferty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz, pokój 315, w terminie do 10.05.2019 r. do godziny 10.00
3. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2019 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu pokój 315.
5. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.
6. Termin związania z ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Koperta zawierająca ofertę i pozostałe dokumenty opisane w ust. 1, powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą i adresem oferenta z dopiskiem:

OFERTA 'POJAZD'

V. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

VI. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. IV podpunkt 1 a-d, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

VII. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

VIII. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

IX. Z chwilą nabycia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu.

X. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

XI. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Utworzono: 2019-04-23 godz: 12:13:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń