Konkurs na asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Muszynie.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.1.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w:

1) Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat,

2) Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - 1 etat.Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w art. 180 § 1 - § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017.1767 j.t. ze zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838).
Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska asystenta - określone w art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze spełnia ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
 • ukończył 24 lata.


Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu.

Konkurs składa się z trzech etapów:
 1. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. testu, który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu wraz z klauzulą informacyjną (wg załączonego wzoru);
 8. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Informacje dotyczące konkursu:

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz
Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.1.2019
Określenie liczby wolnych stanowisk asystenta prokuratora: 2 (dwa)
Miejsce wykonywania pracy:
 1. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu,
 2. Prokuratura Rejonowa w Muszynie.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 10 kwietnia 2019r.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: pierwszy etap (wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) - 17 kwietnia 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

Zgłoszenie na konkurs wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 10 kwietnia 2019r., w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33 ? 300 Nowy Sącz. W przypadku przesłania zgłoszenia wraz z dokumentami za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz ogłoszenie związane z jego przeprowadzeniem zostanie umieszczona - nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W taki sam sposób, po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu kandydaci dopuszczeni do etapu trzeciego zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Prokurator Okręgowy po przeprowadzeniu III etapu umieści informację o wynikach konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki, który trwa 6 miesięcy. Do czasu ukończenia stażu, asystenta prokuratora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Z obowiązku odbycia stażu są zwolnione osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838).

Dokumenty osób niezakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu można będzie odebrać osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach konkursu.

Dokumenty kandydatów umieszczonych na ewentualnej liście rezerwowej są przechowywane do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż przez 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu. Po upływie tych terminów nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu za wyjątkiem oryginalnych dokumentów potwierdzających wykształcenie, zatrudnienie, które zostaną odesłane kandydatom.

Nowy Sącz, dnia 20-03-2019 r.


Prokurator Okręgowy
Michał Trybus


JP/dp

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Utworzono: 2019-03-20 godz: 15:05:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń