Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

Nowy Sącz, dnia 2009-02-24

Sygn. I K 110/18/09

Konkurs na stanowisko urzędnicze - stażysta

OGŁOSZENIE
Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej, na które od dnia 11 marca 2009 r. będzie dysponować jednym wolnym etatem. Na stanowisku pracy, co do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy:
1) wykonywanie decyzji, merytorycznych kończących postępowanie lub decyzji indywidualnych,
2) obsługa urządzeń biurowych,
3) przepisywanie na maszynie, bądź komputerze decyzji merytorycznych, korespondencji wychodzącej z prokuratury,
4) wpisywanie pism do rejestrów i repertoriów prowadzonych w systemie informatycznym prokuratury oraz tradycyjnym,
5) archiwizacja akt,
6) inne czynności zlecone przez kierownika sekretariatu.

Niezbędne wymagania:
1) wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia,
2) nieposzlakowana opinia,
3) kreatywność,
4) komunikatywność,
5) odporność na stres,
6) znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym,
7) umiejętność pracy w zespole,
8) preferowane doświadczenie zawodowe.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o dopuszczenie do konkursu,
- urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej PO w dziale aktualności: adres: www.prokuratura-nowysacz.pl

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 11 marca 2009 r.
bezpośrednio w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a na biurze podawczym pok. 223 lub przesłać na adres Prokuratury drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Konkurs składa się z trzech etapów:
- etap pierwszy - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych przystąpienia do konkursu,
- etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności,
- etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.


Lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu wraz z terminem ich przeprowadzenia zostanie przez Komisję ogłoszona publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu www.prokuratura-nowysacz.pl

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu po przeprowadzeniu III etapu.


Prokurator Okręgowy

Janusz Iwiński

Utworzono: 2009-02-24 godz: 00:00:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń