INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg załącznika nr 1.

- Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.04.04.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 729).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie, kierowany do Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 04.04.2017 r. (Dz. U 2017 poz.729). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów do dnia 03.09.2018 r. do godz. 10.00 na podany adres do korespondencji.

- Darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek na rzecz instytucji określony § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.04.04.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 729).

Wniosek o dokonanie darowizny powinien zawierać informacje określone w § 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.04.04.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 729). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów do dnia 03.09.2018 r. do godz. 10.00 na podany adres do korespondencji.

- Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia, mogą dokonać ich zakupu w terminie do dnia 03.09.2018 r. według kolejności zgłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Adres do korespondencji:

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56 a
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem "Zużyte składniki majątkowe"
Pokój nr 315


Wskazane w załączniku nr 1 składniki majątku ruchomego będą do wglądu w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem w godz. od 10.00-12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Podstawa Prawna:

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwiecień 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2017, poz. 729).

- Zarządzenie nr 36/16 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności lub przedstawienia propozycji dalszego użytkowania i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

Pełny tekst ogłoszenia
Załącznik nr 1
Wzór pisma dot. sprzedaży

Utworzono: 2018-08-20 godz: 15:35:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń