O G Ł O S Z E N I E o wolnym stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

PO IV WOS 110.17.2016


Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje o wolnym stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

Osoby chętne do podjęcia zatrudnienia w wyżej wymienionej jednostce i spełniające warunki do objęcia stanowiska asesora winny złożyć:

- podanie skierowane do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu o mianowanie asesorem wraz z uzasadnieniem,
- aktualną ankietę personalną podpisaną przez osobę ubiegającą się o mianowanie,
- życiorys,
- informację z Krajowego Rejestru Karalnego,
- zaświadczenie lekarza medycyny pracy ze wskazaniem prawidłowego stanowiska, o które ubiega się kandydat oraz prawidłowej podstawy prawnej t.j. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r., w sprawie badań lekarskich psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U.2014.1293 ze zm.). Zgodnie z § 7 cyt. rozporządzenia lekarzem uprawnionym jest lekarz, który został wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 j.t. ze zm.) i ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie,
- zaświadczenie psychologiczne ze wskazaniem prawidłowego stanowiska, o które ubiega się kandydat oraz prawidłowej podstawy prawnej tj. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r, w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U.2014.1293 ze zm.). Zgodnie z § 8 cyt. rozporządzenia psychologiem uprawnionym jest psycholog, który został wpisany do rejestru prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji na podstawie art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U.2017.1839 j.t.),
- oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego oraz oświadczenie dot. art. 75 § 1 pkt 8 ustawy - Prawo o prokuraturze (kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972r.),
- oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów prawniczych,
- oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego,
- oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego w przypadku gdy kandydat jest radcą lub adwokatem,
- kandydaci wykonujący zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza winni złożyć zaświadczenie z Okręgowej Rady Adwokackiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Izby Notarialnej potwierdzające wykonywanie zawodu,
- oświadczenie kandydata w zakresie art. 75 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o prokuraturze - o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego i korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, a także, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
- oświadczenie kandydata co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy,
- oryginał, odpisy lub poświadczone notarialnie kserokopie świadectw pracy z okresów uprzedniego zatrudnienia,
- oświadczenie kandydata o wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie (ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury) ewentualnie na stanowiska, prokuratorskie lub sędziowskie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru.

Podania nie zawierające powyższych dokumentów nie będą rozpatrywane przez Kolegium.

Do zgłoszenia można dołączyć opinie służbowe i inne dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia zawodowe.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz bądź wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

JP/dp

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2017-12-01 godz: 15:15:15

Archiwum wszystkich ogłoszeń