Konkurs na stanowisko "sekretarka/sekretarz" w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

PO IV WOS 1112.16.2017


Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje, iż dysponuje 1/2 etatu - niepełny wymiar z grupy tzw. innych pracowników prokuratury na stanowisku "sekretarka/sekretarz".

Miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa w Zakopanem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie projektów pism oraz przepisywanie rękopisów w edytorze tekstów,
 • sporządzanie kserokopii dokumentów i akt spraw,
 • pomoc przy porządkowaniu i przygotowaniu materiałów archiwalnych,
 • wykonywanie pomocniczych czynności biurowych wynikających z prac sekretariatu m.in. numerowanie i poświadczanie "za zgodność" kserowanych akt i innych dokumentów,
 • wykonywanie obowiązków służbowych na "biurze podawczym",
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych służbowych.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku sekretarka/sekretarz - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. 2017, poz. 485 z późn. zm.).

Wymagania konieczne:
 • wykształcenie średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazitelny charakter,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( m.in. praca przy komputerze),
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Wymagania pożądane:
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość,
 • odporność na stres,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 10 października 2017 roku bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury ogłoszenia. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Komunikat o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

JP/dp

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2017-09-26 godz: 15:16:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń