Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

PO II K 1111.1.2017
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w:

  1. Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - 1 etat,
  2. Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu - 1 etat.


Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w art. 180 § 1 - § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016r., poz.177 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016r., poz. 1838)
Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska asystenta - określone w art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze spełnia ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
- jest nieskazitelnego charakteru;
- ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce; - ukończył 24 lata.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu.

Konkurs składa się z trzech etapów:
1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2) testu, który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze;
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
8) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.
 Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Informacje dotyczące konkursu:
Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz
Oznaczenie konkursu: PO II K 1111.1.2017
Określenie liczby wolnych stanowisk asystenta prokuratora: 2 (dwa)
Miejsce wykonywania pracy:
1) Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz,
2) Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.

Termin składania zgłoszeń:do dnia 9 lutego 2017r.
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: pierwszy etap (wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) - 15 lutego 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
Zgłoszenie na konkurs wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 9 lutego 2017r., w zaklejonej kopercie z oznaczeniem sygnatury konkursu oraz wskazaniem jednostki organizacyjne Prokuratury, której dotyczy zgłoszenie w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz. W przypadku przesłania zgłoszenia wraz z dokumentami za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz ogłoszenie związane z jego przeprowadzeniem zostanie umieszczona - nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W taki sam sposób, po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu kandydaci dopuszczeni do etapu trzeciego zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki, który trwa 6 miesięcy. Do czasu ukończenia stażu, asystenta prokuratora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Z obowiązku odbycia stażu są zwolnione osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016r., poz. 1838).

Osoby nie dopuszczone do udziału w drugim etapie konkursu, proszone są o osobisty odbiór dołączonych do zgłoszenia do konkursu oryginałów dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 18 4141029 w godzinach od 07:30 do 15:30.

Nowy Sącz, dnia 09-01-2017 r.

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

JP/dp

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2017-01-09 godz: 15:40:15

Archiwum wszystkich ogłoszeń