Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

IK 110/26/15
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora:

 • w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat.

  Wymagania:
 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • nieskazitelny charakter,
 • ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 • ukończenie 24 lat.


 • Wymagane dokumenty:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
 • kwestionariusz osobowy (plik do pobrania w formie PDF) - na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu (adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl),
 • życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

  Dokumenty, ze wskazaniem sygnatury konkursu, należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33 -300 Nowy Sącz lub nadsyłać drogą pocztową w terminie do dnia 16 października 2015 roku.
  W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

  Test zostanie przeprowadzony w dniu 5 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, 33 -300 Nowy Sącz.

  Inne informacje:


  1. Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2015r., poz. 1436).

  2. Konkurs składa się z trzech etapów:

  1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  2) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
  3) rozmowy kwalifikacyjnej.

  Pierwszy etap konkursu polega na ocenie:
  a) czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia oraz czy zostało złożone w terminie;
  b) czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w art. 100a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.
  c) Komisja konkursowa ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu,
  d) lista, o której mowa w ppkt c, zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

  Drugi etap konkursu trwa 90 minut i odbędzie się w sali konferencyjnej w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz.
  a) Opuszczenie sali w trakcie konkursu jest dopuszczalne w wyjątkowych wypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji,
  b) prace konkursowe oznacza się indywidualnym kodem. Każdy kandydat losuje kopertę z numerem kodu. Numer ten kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie swojego egzemplarza testu. Z koperty kandydat wyjmuje czystą kartkę, na której zapisuje swoje imię i nazwisko, a następnie kartkę tę umieszcza z powrotem w kopercie, którą zakleja i - przed przystąpieniem do rozwiązywania testu - oddaje członkowi komisji. Koperty - do czasu rozkodowania prac - przechowuje przewodniczący komisji. Prace konkursowe są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich prac,
  c) każda praca konkursowa jest sprawdzana przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę wykazaną znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 2, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

  Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej cztery punkty z pracy pisemnej.
  a) Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

  3. Po zakończeniu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

  4. Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostaje zakwalifikowany kandydat, który w trakcie konkursu uzyskał najwyższą liczbę punktów. W razie uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora.

  5. Informacja o wynikach konkursu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.


  Prokurator Okręgowy

  Janusz Iwiński

  JP/dp

  (pełny tekst ogłoszenia ...)

  Utworzono: 2015-09-28 godz: 13:37:13

  Archiwum wszystkich ogłoszeń