OGŁOSZENIE konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie.

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie, na które dysponuje jednym wolnym etatem.

Na stanowisku pracy, co do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy:
1) wykonywanie decyzji, merytorycznych kończących postępowanie lub decyzji indywidualnych,
2) obsługa urządzeń biurowych,
3) przepisywanie na maszynie, bądź komputerze decyzji merytorycznych, korespondencji wychodzącej z prokuratury,
4) wpisywanie pism do rejestrów i repertoriów prowadzonych w systemie informacyjnym prokuratury oraz tradycyjnym,
5) archiwizacja akt,
6) inne czynności zlecone przez kierownika sekretariatu

Niezbędne wymagania
1) wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia,
2) nieposzlakowana opinia,
3) kreatywność
4) komunikatywność
5) odporność na stres,
6) znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym,
7) umiejętność pracy w zespole,
8) preferowane doświadczenie zawodowe.
Wymagane dokumenty
- wniosek o dopuszczenie do konkursu,
- urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- kwestionariusz osobowy ( do pobrania na stronie internetowej PO w dziale aktualności :
adres : www.prokuratura – nowy sacz.pl )
Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 12 listopada 2008 r. bezpośrednio
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a na biurze podawczym
pok. 223 lub przesłać na adres Prokuratury drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu.
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:
- etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymagań
formalnych przystąpienia do konkursu,
- etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
- etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja w szczególności oceni
umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy
na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

Lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu wraz z terminem ich przeprowadzenia zostanie przez Komisję ogłoszona publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu
adres: www.prokuratura-nowysacz.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu po przeprowadzeniu III etapu.

PROKURATOR OKRĘGOWY
Janusz Iwiński


JP/rw

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2008-10-15 godz: 00:00:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń