Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

IK 110/28/14

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu, na które dysponuje jednym wolnym etatem.

Na stanowisku pracy, co do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy: przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism, obsługa aplikacji biurowych oraz Systemu Informatycznego Prokuratury "Libra" w zakresie repertoriów , rejestrów i kontrolek, porządkowanie materiału aktowego, archiwizowanie akt, przygotowywanie ekspedycji, obsługa kserokopiarki i faksu, protokołowanie przesłuchań.

Konkurs zostanie przeprowadzony przez czteroosobową Komisję, która zostanie powołana na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu.

Wymagania niezbędne:
reguluje art. 2 pkt 1-6 ustawy wskazanej na wstępie.

Na staż urzędniczy może zostać przyjęta osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

  Wymagania dodatkowe
 • zdolności analityczne,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • wiedza ogólna oraz dotycząca organizacji i funkcjonowania prokuratury,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys lub CV,
 • oświadczenia kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • ewentualne kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • określające poziom wykształcenia.

  Dokumenty i oświadczenia należy składać w terminie do dnia 4 listopada 2014 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu mieszczącej się pod adresem: ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz - Dziennik Podawczy lub nadsyłać drogą pocztową na adres Prokuratury, ze wskazaniem oznaczenia konkursu (decyduje data złożenia w siedzibie Prokuratury lub data stempla pocztowego w przypadku nadania dokumentów pocztą).

  Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 7 do 28 listopada 2014 roku, przy czym będzie składał się z trzech etapów:
 • etap I - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap II - praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani do drugiego i trzeciego etapu konkursu będą powiadamiani poprzez umieszczenie ich listy oraz wskazanie terminu i miejsca kolejnego etapu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl, co najmniej 7 dni przed terminem kolejnego etapu.

  Spośród kandydatów zostanie przyjęta na staż urzędniczy osoba, która uzyska najlepszy wynik w toku konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl po przeprowadzeniu III etapu.


  Prokurator Okręgowy
  Janusz Iwiński


  JP/dp (pełny tekst ogłoszenia ...)

  Wniosek o dopuszczenie do konkursu

  Kwestionariusz osobowy do pobrania

  Utworzono: 2014-10-23 godz: 15:43:15

  Archiwum wszystkich ogłoszeń