Konkurs na dwa wolne stanowiska asystenta prokuratora

IK 110/01/14
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na dwa wolne stanowiska asystenta prokuratora:

 • w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - 1 etat,
 • w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat.

  Wymagania:
 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • nieskazitelny charakter,
 • ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 • ukończenie 24 lat,
 • ukończenie aplikacji prokuratorskiej lub aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.


  Wymagane dokumenty:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
 • kwestionariusz osobowy (plik do pobrania w formie PDF) - na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu (adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl),
 • życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,
 • kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 • oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  Dokumenty, ze wskazaniem sygnatury konkursu, należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33 -300 Nowy Sącz lub nadsyłać drogą pocztową w terminie do dnia 7 marca 2014 roku.
  W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

  Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 8 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, 33 -300 Nowy Sącz.

  Inne informacje:


  1. Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210 poz. 1257).

  2. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

  1) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,
  2) dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.


  1. Konkurs trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających kandydatom samodzielną pracę, w obecności wszystkich członków komisji. Opuszczenie sali w trakcie pisemnego testu dopuszczalne jest w wyjątkowych wypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.

  2. Prace konkursowe oznacza się indywidualnym kodem. Każdy kandydat losuje kopertę z numerem kodu. Numer ten kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie swojego egzemplarza testu. Z koperty kandydat wyjmuje czystą kartkę, na której zapisuje swoje imię i nazwisko, a następnie kartkę tę umieszcza z powrotem w kopercie, którą zakleja i przed przystąpieniem do rozwiązywania testu - oddaje członkowi komisji. Koperty - do czasu rozkodowania prac - przechowuje przewodniczący komisji. Prace konkursowe są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich prac.

  3. Każda praca konkursowa podlega sprawdzeniu przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Każdy z kazusów komisja ocenia w skali od 0 do 6 punktów.

  4. Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z części testowej konkursu co najmniej 28 punktów, a z części zawierającej kazusy - co najmniej 8 punktów.

  5. Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata w drodze głosowania, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia kandydatów wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący sporządza pisemne uzasadnienie wyboru kandydata, wskazując w szczególności, które dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydatów wzięto pod uwagę.

  6. Informacja o wynikach konkursu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.


  Prokurator Okręgowy

  Janusz Iwiński

  JP/dp

  (pełny tekst ogłoszenia ...)

  Utworzono: 2014-01-14 godz: 15:25:15

  Archiwum wszystkich ogłoszeń