Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu w odpowiedzi na artykuł Jerzego Wideł "Prokuratorzy! Wara od spółdzielni", opublikowany w Dobrym Tygodniku Sądeckim w dniu 22.08.2013 r.

Opisany powyżej artykuł nie tylko wyjątkowo krytycznie odnosi się do działań podejmowanych przez nowosądeckich prokuratorów wobec członków zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ale również zawiera szereg sformułowań i inwektyw pod adresem prokuratorów, których celem jest okazanie im lekceważenia i poniżenie ich w oczach opinii publicznej.

Sformułowania typu "prokuratorzy wara od spółdzielni, szarogęszenie się prokuratorów czy wylanie kubła lodowatej głowy na rozgrzane głowy prokuratorów" to jedynie niektóre przykłady tego rodzaju poniżających i lekceważących określeń, od których roi się w artykule Jerzego Wideł. Również ukrywanie pełnych danych personalnych prokuratorów czyli osób publicznych pod inicjałami, to celowy zabieg autora publikacji, by wywołać u czytelnika skojarzenia z osobami podejrzanymi czy oskarżonymi. Dezawuowaniu działań prokuratorów służy również przyrównywanie obecnej sprawy do sprawy Romana Kluski sprzed kilku lat, która w społecznym odbiorze stała się symbolem niepowodzenia prokuratury. Prawo do krytyki przysługujące dziennikarzowi nie może przeradzać się w formułowanie inwektyw i poniżanie funkcjonariuszy państwa. Działalność każdego organu państwa może być oceniana przez dziennikarza, a opinia publiczna ma prawo być informowana o ewentualnych nieprawidłowościach. Nie zwalnia to jednak dziennikarza od tego, by jego wypowiedzi miały charakter bezstronny szczególnie wtedy, gdy dotyczą faktów. Tymczasem z przykrością należy stwierdzić, że autor artykułu opiera się jedynie na relacjach "nękanych" przez prokuratorów prezesów spółdzielni. A przecież obowiązkiem dziennikarza jest obiektywne przedstawianie opisywanych przez niego zjawisk społecznych i wydarzeń, do czego niezbędne jest zapoznanie się ze stanowiskiem "drugiej strony". Gdyby autor artykułu zwrócił się do prokuratury o zaprezentowanie naszego stanowiska to zapewne zostałby poinformowany o tym, że prokurator podejmował działania wobec spółdzielni nie z własnej inicjatywy, ale na wniosek niezadowolonych członków - mieszkańców, którzy skarżyli się na lekceważenie przez zarząd ich uprawnień organizacyjnych wynikających z członkostwa w spółdzielni, w szczególności zapisanych w statucie spółdzielni. Spółdzielnia jako jednostka organizacyjna w tym w szczególności jej organy statutowe, zobowiązane są do przestrzegania prawa, zwłaszcza zaś przepisów kreujących jej podmiotowość prawną. Dotyczy to w szczególności ustawy Prawo Spółdzielcze jak również statutu i regulaminów. Przestrzeganie prawa odnosi się tak do stosunków zewnętrznych jak i do stosunków wewnętrznych pomiędzy spółdzielnią a jej członkami. Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna typu korporacyjnego, korzysta z konstytucyjnie zagwarantowanych wolności i praw jednostki, w tym zwłaszcza z ochrony własności i innych praw majątkowych. Nie oznacza to jednak, że spółdzielnia nie podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego. Prokurator stanął po słabszej stronie stosunku społecznego czyli po stronie mieszkańców w obronie ich uprawnień organizacyjnych, zapisanych w statucie. W żaden sposób nie wkraczał w uprawnienia majątkowe członków spółdzielni czy samej spółdzielni. Wbrew temu co pisze autor artykułu prokurator nie próbował ingerować w treść uchwał organów spółdzielni. W tej części treść artykułu jest nieprawdziwa i nieścisła, co skutkować będzie żądaniem opublikowania sprostowania. W naszej ocenie artykuł Jerzego Wideł jest próbą uwikłania prokuratury w konflikt pomiędzy władzami spółdzielni a jej mieszkańcami i próbą odwrócenia uwagi od wewnętrznych problemów spółdzielni.

Utworzono: 2013-08-30 godz: 10:07:10