Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


Nadużycie stanowiska z korupcją w tle

W dniu 11.12.2002 r. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował do sądu akt oskarżenia między innymi p-ko Gerardowi P. ,Teodorowi M. i Krzysztofowi L. ? urzędnikom Wydziału Mostów w Oddziale Południowo Wschodnim Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych , zarzucając im popełnienie szeregu przestępstw związanych z pełnioną przez nich funkcją przy realizacji remontów między innymi : wiaduktu nad drogą wojewódzką nr. 975 w Nowym Targu w ciągu drogi krajowej Zakopane-Rabka /Zakopianki/ oraz mostu przez rzekę Czarny Dunajec w ciągu drogi krajowej nr. 95 w Nowym Targu tj. o przest. z art. 231§2 kk.

Nadużycie przez nich stanowiska polegało na tym ,że wymienieni wyżej urzędnicy naruszali zakaz podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych w firmach ubiegających się oraz wykonujących zamówienia publiczne dla Generalnej Dyrekcji Dróg. Oskarżeni ci zasiadali w komisjach wyłaniających te firmy jako wykonawców projektów i obiektów drogowych na terenie kraju .W przypadku remontu wiaduktów w ciągu Zakopianki w Nowym Targu oskarżeni faktycznie przejęli to zamówienie ,wykonując projekty lub powierzając wykonanie projektów innym osobom powiązanym ze sobą , a następnie nadzorowali z ramienia inwestora wykonanie robót w oparciu o te projekty. W dniu 11.02.2008 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia po rozpoznaniu opisanej powyżej sprawy uznał oskarżonych za winnych zarzucanych im aktem oskarżenia przestępstw z art.231§2 kk, przy czym w odniesieniu do Gerarda P. ustalił ,że przyjął on korzyść majątkową w kwocie 102828,57 zł w oparciu o podpisaną z wyłonionym w drodze zamówienia publicznego projektantem umowę o dzieło na wykonanie projektu i faktycznie wykonał projekt oraz spowodował uzyskanie korzyści majątkowej dla swojego szwagra w kwocie 31904,76 zł w oparciu o podpisaną z oficjalnym projektantem umowę o dzieło na wykonanie prac projektowych , co sąd zakwalifikował z art.228 §1 kk w zw. z art. 12 kk czyli przyjęcie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Podobnie w przypadku innego remontu sąd ustalił ,że kwota 20250,00 zł ,którą oskarżony przyjął od wyłonionego w drodze zamówienia publicznego projektanta w zamian za faktyczne wykonanie projektu stanowiła w rzeczywistości korzyść majątkową w rozumieniu art. 228 § 1 kk. Gerard P. został skazany na łączną karę 1 roku i 6 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, grzywnę 100 stawek dziennych po 40 zł, zakaz zajmowania stanowisk w administracji państwowej i samorządowej na okres 1 roku i koszty w kwocie 7768,18 zł. Podobnie sąd rozstrzygnął w odniesieniu do Teodora M. ,ustalając że przyjął on korzyść majątkową w kwocie 56250,00 zł w oparciu o podpisaną z oficjalnym projektantem umową o dzieło w zamian za faktyczne wykonanie projektu , które to zachowanie zakwalifikował z art. 231§2 kk i art. 228§1 kk w zw. z art. 11§2 kk. Sąd skazał Teodora M. na łączną karę 1 roku i 6 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, grzywnę 100 stawek dziennych po 40 zł, zakaz zajmowania stanowisk w administracji państwowej i samorządowej na okres 1 roku i koszty w kwocie 7768,18 zł. Taką samą karę sąd wymierzył także Krzysztofowi L. za przestępstwa z art.231§2 kk w związku z art. 90 ustawy Prawo Budowlane, który nie dopełnił także swoich obowiązków w zakresie zgłoszenia robót budowlanych stosownym organom. Wyrok nie jest prawomocny.

Utworzono: 2008-02-26 godz: 00:00:00