Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: informacje na temat inwestycji na Kicarzu w Piwnicznej Zdroju.

W odpowiedzi na pojawiające się w lokalnych mediach informacje na temat inwestycji na Kicarzu w Piwnicznej Zdroju, przedstawiające w sposób nierzetelny stan postępowań administracyjnych dotyczących tej inwestycji, wyjaśniamy:

W dniu 25.05.2010 r. Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu skierował do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu sprzeciw od ostatecznej decyzji Starosty Nowosądeckiego z daty 15.02.2007 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Kicarzu, wnioskując o wznowienie postępowania w oparciu o art. 145§1 pkt. 5 kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż wyszły na jaw nowe istotne okoliczności faktyczne, istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję. Powołał się na opinie niezależnych ekspertów - Państwowego Instytutu Geologicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które wskazują, że inwestycja nie tylko zagraża wodom mineralnym Piwniczanka, ale także będzie skutkować aktywizacją ruchów osuwiskowych, w szczególności wycinka drzew i sztuczne naśnieżanie grozi osunięciem się już naruszonego zachodniego zbocza góry Kicarz. Starosta Nowosądecki postanowieniem z dnia 2.08.2010 r. wznowił postępowanie. Zgodnie z art. 149 § 2 kpa postanowienie to stanowi podstawę do przeprowadzenia przez organ administracyjny postępowania co do przyczyn wznowienia oraz rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Organ po przeprowadzeniu tego postępowania, wydaje decyzję w której odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej lub uchyla decyzję dotychczasową / art. 151 kpa/.
Starosta Nowosądecki do tej pory nie zakończył postępowania wznowieniowego i nie wydał decyzji rozstrzygającej sprawę co do istoty.
Pismem z dnia 20.12.2010 r. Starosta powiadomił prokuratora, że sprawa nie może być załatwiona w terminie określonym w art.185 kpa /sprzeciw prokuratora powinien być rozpatrzony i załatwiony w terminie 30 dni od daty jego wniesienia/, z uwagi na stopień jej skomplikowania i konieczność dokładnego wyjaśnienia okoliczności, które zostały wskazane jako podstawa wznowienia postępowania. Z treści pisma Starostwa wynika, że inwestor wstrzymał wszelkie prace budowlane i prowadzi szczegółowe badania geologiczne i hydrologiczne, których wyniki w ocenie organu będą mieć zasadnicze znaczenie dla rozpoznania tej sprawy. Dalej czytamy, że inwestor przeprowadził badania i złożył dokumentację geologiczno-inżynierską, lecz z uwagi na nieprawidłowości występujące w złożonym dokumencie, został on zwrócony inwestorowi w celu dokonania korekt i uzupełnień. W związku z tym rozstrzygnięcie sprawy nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo sporządzonej dokumentacji.
A zatem wbrew pojawiającym się w prasie informacjom \, że inwestorzy „mogą działać” i „nic nie zależy od Starostwa” jak również stanowisku Starosty Nowosądeckiego, które wyraził na konferencji prasowej że „nie można tworzyć wrażenia ,że coś zależy od urzędników starostwa”, „sprawa jest zamknięta” i „sprawa jest poza nami” Starosta Nowosądecki jest organem administracyjnym, przed którym toczy się wznowione postępowanie znak GB.II.7351-5/52/10 w przedmiocie pozwolenia na budowę, które może zakończyć się uchyleniem dotychczasowej decyzji zezwalającej na budowę lub odmową jej uchylenia.
Pomimo, że minęło już 6 m-cy od wszczęcia tego postępowania /ogólny termin do załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym wynosi 1 miesiąc, a w sprawie zawiłej 2 miesiące – art.35 kpa / Starosta Nowosądecki nie wydał jeszcze końcowego rozstrzygnięcia. Należy nadmienić, że prokurator jest jedynie stroną tego postępowania administracyjnego i podobnie jak inwestor oczekuje na rozstrzygnięcie poprzez wydanie decyzji administracyjnej .
Należy wyraźnie nadmienić, że nie ma żadnej sprawy karnej prowadzonej przez prokuraturę w tej sprawie.
Odnosząc się także do stwierdzeń Starosty Nowosądeckiego na konferencji prasowej, że decyzja o pozwoleniu na budowę jest prawidłowo wydana, informujemy, że dysponujemy pismem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z daty 17.08.2010 r. znak WIK.ATARC.540-3-10, który przeprowadził w ramach swoich nadzorczych kompetencji kontrolę postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Starosty Nowosądeckiego nr.187/2007 z dnia 15.02.2007 r. o udzieleniu pozwolenia na przedmiotową budowę. Z pisma wynika, że zatwierdzony projekt budowlany nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także brak jest uzgodnień z organami inspekcji sanitarnej i administratorem ujęcia wody „Nakło” z uwagi na położenie części terenu inwestycji w zasięgu strefy ochrony sanitarnej dla tego ujęcia. Z pisma tego wynika także, że brak jest opracowania – dokumentacja geologiczno-inżynierska ,które zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, dla obiektów budowanych w złożonych warunkach gruntowych zaliczonych do drugiej kategorii geotechnicznej / a zgodnie z § 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cały obszar opracowania posiada złożone lub skomplikowane warunki gruntowe lub geologiczne/ jest wymagane. WINB końcowo informuje, że w związku z tym, że organ / w tym przypadku Starosta Nowosądecki / nie dość starannie dokonał sprawdzenia w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust.1 pkt.3 Prawa Budowlanego, pismem z dnia 17.08.2010 r. zwrócił się do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o zbadanie prawidłowości wydanego pozwolenia na budowę pod kątem art. 156 kpa / stwierdzenie nieważności tej decyzji, co w konsekwencji może spowodować jej całkowite wyeliminowanie z obrotu prawnego/.
Należy także dodać, że Prokurator Rejonowy w Muszynie w dniu 30.06.2010 r. skierował sprzeciw także od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia z dnia 17.10.2006 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, domagając się stwierdzenia jej nieważności. W ocenie prokuratora decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z 17.10.2006 r. została wydana z rażącym naruszeniem ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych / Dz.U.nr.167 poz.1399 /. W szczególności z ustawy tej /art. 38 ust.1 pkt.2/ wynika, że w strefie ochronnej „B”/ na której lokalizowane jest przedsięwzięcie/ zabrania się między innymi wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych, a także lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla pojazdów. Tymczasem decyzja dopuszcza realizację inwestycji polegającej na budowie kolejek krzesełkowych, wyciągów orczykowych, tras narciarskich z systemem sztucznego naśnieżania, bazy hotelowej na powierzchni 5,2 ha w tym parkingów i dróg dojazdowych na powierzchni 2,5 ha. Dopuszcza także wycinkę ponad 5 ha lasu. Decyzja ta jest także niezgodna z tymczasowym Statutem Uzdrowiska Piwniczna –Zdrój – uchwała nr.XLIII/338/06 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z 28.07.2006 r. zgodnie z którym „w celu bezpośredniej ochrony środowiska naturalnego zabrania się czynności odpowiednio zastrzeżonych w art. 38 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym ...” / §3 ust.2/.
Decyzją z dnia 23.07.2010 r. SKO w Nowym Sączu odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tej decyzji, argumentując że decyzja ta była już przedmiotem kontroli nadzorczej SKO, co powoduje że nie można domagać się wszczęcia postępowania w tej samej sprawie, chociażby skarżący powoływał się na inne przyczyny nieważności.


Rzecznik Prasowy
Beata Stępień-Warzecha
Prokurator Prokuratury OkręgowejDo wiadomości:
Gazeta Krakowska,
Dziennik Polski,
Sądecka Telewizja Internetowa,
Portal: www.sadeczanin.info

Utworzono: 2011-02-16 godz: 12:25:12