Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


SPROSTOWANIE do artykułów zamieszczonych w Gazecie Krakowskiej.

W związku z artykułami redaktor Iwony Kamieńskiej w Gazecie Krakowskiej zatytułowanymi: „Długie potyczki z Temidą polityka PO z Małopolski”, z dnia 20.01.2009 r. oraz „Sprawa polityka z Podhala nie została umorzona” z dnia 22.01.2009 r., zwróciliśmy się do redaktora naczelnego tejże gazety o opublikowanie sprostowania informacji nieścisłych i nieprawdziwych.

W materiałach tych dotyczących wypadku drogowego na terenie Mszany Dolnej, który wydarzył się 1.07.2006 r. ich autorka wprowadza w błąd opinię publiczną sugerując, że sprawca wypadku były senator RP miał uniknąć odpowiedzialności karnej, gdyż sprawa miała zostać ponownie umorzona.
Tymczasem Prokurator Rejonowy w Limanowej skierował do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, co stanowi zupełnie inny od umorzenia sposób zakończenia postępowania przygotowawczego, jakościowo zbliżony do aktu oskarżenia. Podobnie bowiem jak w przypadku aktu oskarżenia, warunkowe umorzenie wiąże się ze stwierdzeniem winy, co w realiach tej sprawy jest o tyle istotne, że otwiera pokrzywdzonemu drogę do dochodzenia ewentualnych roszczeń finansowych w procesie cywilnym. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od 1 do 2 lat. Sąd może zobowiązać sprawcę do naprawienia szkody, nałożyć na niego różnego rodzaju obowiązki czy też orzec świadczenie pieniężne na wskazany cel społeczny. Ponowne popełnienie przestępstwa czy rażące naruszanie porządku prawnego w okresie próby i w ciągu dalszych 6 m-cy skutkuje podjęciem postępowania i w konsekwencji ukaraniem.
Należy również podnieść, że skierowanie do sądu takiego wniosku zostało poprzedzone przedstawieniem Franciszkowi A. zarzutu spowodowania wypadku czyli przestępstwa z art. 177§1 kk. A zatem stwierdzenie autorki że „jeśli /sprawca/ usłyszy zarzuty, może to oznaczać koniec planów związanych z wyścigiem po mandat /eurodeputowanego/” – sugerujące wprost, że do tej pory takiego zarzutu nie usłyszał, jest nieprawdziwe.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że faktycznie początkowo umorzono postępowanie, gdyż z opinii biegłych lekarzy wynikało, że pokrzywdzony doznał obrażeń ciała poniżej 7 dni. Decyzja ta podlegała następnie kontroli sądowej, gdyż pokrzywdzony złożył zażalenie. Co więcej, sąd w tym samym składzie, w którym rozpoznawał obecnie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, nie uwzględnił zażalenia pokrzywdzonego.
Nadużyciem dziennikarskiej rzetelności jest także sugerowanie czytelnikom, że w następstwie wypadku pokrzywdzony stracił zdrowie: przeszedł zawał serca, utracił słuch i wzrok.
Otóż z zasięgniętych do tej pory trzech opinii Zakładów Medycyny Sadowej nie wynika, by zawał serca oraz nieznacznego stopnia ubytki w polu widzenia i zaburzenia słuchu pozostawały w związku przyczynowo skutkowym z wypadkiem.
Nierzetelne jest także cytowanie w treści artykułu wyrwanego z kontekstu fragmentu opinii Instytutu Ekspertyz Sądowych jakoby sprawca miał jechać z prędkością rzędu 100 km/h.
Ten wybiórczo cytowany fragment opinii dotyczył sytuacji „ścinania zakrętu”, którą biegli wykluczyli. We wnioskach do swej opinii przyjęli, że materiał dowodowy sprawy nie pozwala na ustalenie prędkości samochodu sprawcy w chwili dojeżdżania do miejsca wypadku– ze względu na poślizg z zarzuceniem samochodu prędkość pojazdu nie była mniejsza niż 71 km/h.
O braku obiektywizmu dziennikarki świadczy także i to, że przed ukazaniem się publikacji, na etapie przygotowywania materiałów, nie uzyskała ona żadnego stanowiska prokuratury w tej sprawie. Co więcej niektóre sformułowania zawarte w tekście np. oskarżyciel broni polityka, ustawiają prokuratora w określonym kontekście i podważają zasadę bezstronności, którą winien się kierować.
Mając na uwadze obszerność przedstawionego powyżej stanowiska i uwzględniając wymogi Prawa Prasowego dotyczące sprostowania jako rzeczowej i konkretnej korekty wiadomości nieprawdziwej bądź nieścisłej zwróciliśmy się o opublikowanie go w następującej treści:
W związku z artykułami Iwony Kamieńskiej „ Długie potyczki z Temidą polityka PO z Małopolski ”, z dnia 20.01.2009 r. oraz „Sprawa polityka z Podhala nie została umorzona” z dnia 22.01.2009r. wyjaśniamy, że oskarżonemu Franciszkowi A. został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 177§1 kk / przyczynienie się do spowodowania wypadku drogowego/ i skierowano do sądu wniosek o warunkowe umorzenie toczącego się przeciwko niemu postępowania, co wiąże się ze stwierdzeniem jego winy i otwiera pokrzywdzonemu drogę do dochodzenia ewentualnych roszczeń majątkowych na drodze cywilnej.
Z zasięgniętych do tej pory trzech opinii Zakładów Medycyny Sądowej nie wynika, by zawał serca oraz nieznacznego stopnia ubytki w polu widzenia i zaburzenia słuchu u pokrzywdzonego pozostawały w związku przyczynowo skutkowym z wypadkiem.
We wnioskach do swej opinii biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych przyjęli ,że materiał dowodowy sprawy nie pozwala na ustalenie prędkości samochodu przed wypadkiem – ze względu na poślizg z zarzuceniem samochodu prędkość ta nie była mniejsza niż 71 km/h.

Utworzono: 2009-02-04 godz: 12:50:12